PROJEKTAI

Katedros dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvauja Kauno kolegijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, užsienio šalių aukštųjų mokyklų  bei kitų institucijų realizuojamuose projektuose.

2015 m.

Dėst. D. Matulevičiūtė dalyvavo projekto „Nevyriausybinių organizacijų teikiamų socialinių paslaugų socialinės rizikos vaikams ir šeimoms plėtra, pasinaudojant norvegų patirtimi“ partnerių susitikime Norvegijoje.

Dėst. D. Krasuckienė dalyvavo ERASMUS-ENW fondo projekto ELLAN – European Later Life Active Articles, conference, online training programme partnerių susitikime Maribore, Slovėnijoje, kur dalyvavauta diskusijose, aptariant atskirų projekto dalių radinius, jų sklaidą ir pritaikymo realioje praktikoje galimybes bei intensyviai dirbta, kuriant bazinių kompetencijų aprašą, kuris bus pateiktas Europos sąjungos atitinkamų institucijų vertinimui bei rekomenduojamas Europos aukštosioms mokykloms, ruošiant specialistų rengimo bei podiplominių studijų tobulinimosi programas;
Dalyvavo organizuotoje Info dienoje – formalios ir neformalios pagalbos senyviems asmenims tiekėjams, dirbantiems institucijose bei visuomeninės organizacijose, besirūpinančiomis senyvo amžiaus žmonių priežiūra bei globa, išklausyti jų pasiūlymai bei pageidavimai – Maribor, Slovėnija. Dalyvavauta kokybiniame projekto veiklos vertinime, parengtas projekto veiklą iliustruojantis plakatas lietuvių kalba, kuris bus naudojamas vykdant projekto radinių viešinimui, nuolat dalyvaujama atskirų darbo grupių pateikiamos medžiagos aptarimuose, diskusijose vykstančiose Savonijos (Suomija) universiteto e- platformoje MOODLE, dalyvaujama naujame tyrime, vykdomame Delphi metodu, siekiant nustatyti bazinių kompetencijų sąrašą.

Povilas Beseckas  dalyvavo ERASMUS-ENW fondo projekte ELLAN – European Later Life Active Articles, conference, online training programme partnerių susitikime Suomijoje.

2013 m.

Dėst. D. Krasuckienė, A. Račkelienė dalyvavo ŠMM projekte „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002. Stažavosi Sofoe Sante Social, Lyon, Prancūzijoje. Susipažino su senų žmonių psichosocialinių problemų sprendimo metodais globos įstaigose. Ši patirtis buvo integruojama į socialinio darbo studijų programoje dėstomus dalykus.

Bendradarbiaujant su įvairių šalių (Suomija, Nyderlandai, Vokietija, Vengrija, Ispanija) aukštosiomis mokyklomis ir Tamperės (Suomija) taikomųjų mokslų universitetu, ES Erasmus fondui buvo parengtas ir finansavimą gavo projektas dalyvavo Erasmus IP „SEE ME! – Creative methods with youngsters”. Dėst. O. Grincevičius ir A. Kavaliauskienė bei stud.: SD 2 I. – Navardauskaitė ir S. Antanaitis, SD1 T.Laurinaitis, B. Mackevičiūtė, R. Karnickė, D. Gadeikytė, SDI 1-1 –  I. Siukevičiūtė bei L. Lapinskienė dalyvavo projekto veikloje, kurio metu buvo pagilinta socialinio darbo su jaunimu patirtis. Ši patirtis buvo integruojama į socialinio darbo studijų programoje dėstomus dalykus.

Dėst. D. Šatienė 2012–2013 m. dalyvavo projekte „Upcaring – supporting the professionalization of home care work“, finansuotame  Europos Komisijos pagal Leonardo da Vinci „Mokymosi visą gyvenimą“ programą. Dalyvavimas projekte ir įgytos kompetencijos buvo perkeltos į dėstomų dalykų turinį bei pateiktos rekomendacijos baigiamųjų darbų rengimui.

Dėst. I. V. Klimantavičienė 2012–2013 m. dalyvavo ES struktūrinių fondų projekte „Empowerment of mothers and childs to live independently“, skirtame socialiniams darbuotojams, dirbantiems su vienišomis motinomis. projekto metu įgytos žinios ir patirtis yra panaudojamos studentų baigiamųjų darbų rengime.

Dėst. P. Beseckas,  D.Krasuckienė  2013–2016  m. dalyvauja  ERASMUS-ENW fondo projekte ELLAN – European Later Life Active Articles, conference, online training programme. Projekto eigoje bus atlikti 6 tarptautiniai tyrimai, parengtos publikacijos bei parengtas pagrindinių kompetencijų aprašas geriatrinės priežiūros specialistų komandos darbo rengimui.

Dėst. V. Bereznaja-Demidenko dalyvauja LR SAD ministerijos finansuojamame projekte „Rūpinkis savimi ir kitais“, kurio tikslas – smurto šeimose prevencija. Projekto metu įgyta patirtimi ir dalinamasi socialinio darbo katedros posėdžiuose ir teikiami pasiūlymai socialinio darbo studijų programos komitete.

2012 m.

Dėst. P. Beseckas dalyvavo ŠMM projekte „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002, kuriame rengė studentų tarptautinių praktikų ir dėstytojų tarptautinių stažuočių organizavimo ir kokybės vertinimo instrumentus, parengtas “Socialinio darbo tarptautinės praktikos aprašas. Katedros dėstytojai I. Kupčikienė, A.Kavaliauskienė, O.Grincevičius, I.Skridlaitė , įgyvendinant šio projekto veiklas vyko į tarptautines stažuotes. Projekte dalyvavo ir 25 socialinio darbo specialybės SD-0 gr. studentai, kuriems mokymus dėl pasiruošimo tarptautinei praktikai pravedė projekte dirbanti specialistė Ilona Ulmytė.

Dėst. Krasuckienė ir P. Beseckas tesė veiklą Nordplus fondo organizuotame projekte „Gerocompetences: Good aging“, Suomijoje, Helsinkio Arcadia universitete. Dėstytojai parengė ir įrašė video paskaitas pasirinktomis temomis, koordinavo 6 SDO studentų: R.Tamulevičiaus, E. Burbulio, E. Bilytės, A.Ruzgytės, I. Krikščiūnaitės, D. Jankevičiūtės   veiklą.  Įsitraukę į projektą studentai atliko informacijos analizę, interviu ir parengė pristatymą. Surinktą medžiagą studentai pristatė video konferencijoje, kurioje dalyvavo studentai ir dėstytojai iš Švedijos, Suomijos, Danijos ir Norvegijos aukštųjų mokyklų.

Dėst. V. Bereznaja-Demidenko dalyvavo LR SAD ministerijos finansuojamame projekte „Tu gali“, kurio tikslas – pagalba socialinės rizikos šeimoms sprendžiant psichosocialines problemas. Projekto metu įgyta patirtimi ir dalinosi socialinio darbo katedros posėdžiuose ir teikė pasiūlymus socialinio darbo studijų programos rengimo komitete.

Dėst. A. Račkelienė dalyvavo „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001, kur I projekto etape dalyvavo mokymuose ir vėliau pravedė užsiėmimus Kauno kolegijos studentams. Projekto metu yra teikiamos paslaugos studentams dėl karjeros galimybių, savęs įsivertinimo įgūdžių paieškoje, ugdant darbo paieškos įgūdžius.

Dėst. V. Kondratavičienė dalyvavo „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ (VP-2.3-ŠMM-07-V-01-001) projekte, kuri  projekto metu sukauptą patirtį naudojo dėstant studijų dalyką „Specialioji psichologija ir pedagogika“ ir perduoda įgytas žinias dėstytojams, kurie dirbs su studentais, turinčiais negalę. Projekto metu vyko mokymai kolegijų dėstytojams, kurie įgytas žinias pritaikė studentams, turintiems negalę, studijų metu.

2011 m.

Erasmus IP  ”Social Pedagogy and Creative Methods in Substance Care” veiklą tęsė dėst. I. Skridlaitė ir O. Grincevičius bei 8 socialinio darbo studijų programos studentės T. Želvytė (SD 8), E. Šimanskytė (SD 8), A. Kazanavičiūtė (SD 9/2), S. Palažijūtė (SD 9/2), I. Dabulevičiūtė (SD 9/1), A. Bučmytė (SD 9/1), J. Rakauskaitė (SD 9/2), G. Fricaitė (SD 9/1). Šio projekto metu dėstytojai I.Skridlaitė ir O.Grincevičius vedė užsiėmimus skirtingų šalių studentams ir parengė medžiagą „Creative Games in Social Work“ knygoje „Creative Methods in Social Work“.

Dėst. D. Krasuckienė ir P. Beseckas dalyvavo Nordplus fondo organizuotame projekte „Gerocompetences: Good aging“, Suomijoje Helsinkio Arcadia universitete. Dėstytojai dalyvavo partnerių susitikimuose, planuojant jungtinės tarpdisciplininės programos apie senų žmonių priežiūrą parengimą, bendrą dėstytojų ir studentų veiklą šiame projekte.

Dėst. I. Kupčikienė, V. Kondratavičienė ir O. Grincevičius dalyvavo ES struktūrinio fondo inicijuotuose mokymuose “Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas”. Įgytos žinios ir patirtis buvo panaudota socialinio darbo studijų programos koregavime ir darant pakeitimus pereinant į ECTS sistemą.

Dėst. V. Kondratavičienė dalyvavo ES struktūrinio fondo finansuotame Kauno kolegijos projekte “Kauno kolegijos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas”. Šio projekto metu buvo sukurti studijų programų vidinio kokybės vertinimo kriterijai, pagal kuriuos vyksta nuolatinė studijų programų peržiūra ir atnaujinimas.

Dėst. D. Krasuckienė, V. Kondratavičienė, I. Skridlaitė, I. Kupčikienė ir A. Kavaliauskienė dalyvavo Kauno kolegijos projekte “Sisteminė Kauno ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų dėstytojų kompetencijų plėtra”, kurį finansavo  ES struktūrinis fondas. Dalyvavimas šiame projekte leido tobulinti informacinių technologijų kompetenciją, įgyti žinių apie studijų programos vadybą ir tobulinti pedagogines kompetencijas.

Dėst. V. Kondratavičienė dalyvavo ES struktūrinis fondo finansuotame SKVC projekte “Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“. Dalyvavimas šiame projekte leido įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurių pagalba buvo atnaujinti socialinio darbo studijų programos tikslas, rezultatai, paskirtis, studijų ir vertinimo metodai.

Dėst. D. Šatienė 2009-2011 m. dalyvavo projekte „Improving Access Community – based services for older people living at home“, finansuotame Europos Komisijos pagal PROGRESS programą. Dalyvavimas projekte ir įgytos kompetencijos buvo perkeltos į dėstomų dalykų turinį bei pateiktos rekomendacijos baigiamųjų darbų rengimui.

2010 m.

Dėst. O. Grincevičius ir I. Skridlaitė ir 5 studentai: T. Želvytė (SD 8), V. Amasenkovaitė, G. Lazdinytė, I. Burneikytė ir L. Stumbraitytė (SD 7) toliau tęsė Erasmus IP ”Social Pedagogy and Creative Methods in Substance Care” projekto veiklą.

2009 m.

2009–2011 m. katedros dėst. O. Grincevičius ir I. Skridlaitė bei 4 SD 6 grupės studentai: L. Kazakevičiūtė, G. Bagdžiūnas, S. Kandižauskienė, S. Semenkovaitė partnerių teise dalyvavo Tamperės (Suomija) PIRAMK University of Applies Sciences pagal Erasmus IP ”Social and Pedagogical and Creative Methods in Substance Care” tarptautiniame projekte, kurio metu buvo parengta metodinė medžiaga, užmegzti ryšiai su projekte dalyvavusių aukštųjų mokyklų atstovais, paskleista informacija apie Kauno kolegiją, Socialinio darbo katedroje realizuojamą socialinio darbo studijų programą, pagilinta socialinio darbo su priklausomybėmis sergančiais asmeninėmis patirtis.

Dėst. P. Beseckas 2008–2010 m. dalyvavo 142007-LLP-1-2008-1-Fi-ERASMUS-ECDEM fondo projekte DIPRA, kuruo metu buvo buvo sukurta virtuali mokymo programa (on line) Moodle aplinkoje, skirta skirtingų klientų grupių mokymo ir konsultavimo įgūdžiams (gebėjimams) ugdyti, dirbat tarpdisciplininėse komandose sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityse.