TEIKIAMOS PASLAUGOS

PRAKTIKOS MENTORIŲ MOKYMAI


 

Kaip vienu pagrindinių principų įgyvendinant Socialinio darbo studijų programą laikomasi teorijos ir praktikos vienovės užtikrinimo ir tęstinumo.

Siekdama tobulinti studentų profesinės veiklos praktikos kokybę, Socialinio darbo katedra vykdo socialinių darbuotojų – praktikos mentorių mokymus „Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo studentų profesinės veiklos praktikoje“. Šiuo metu Socialinio darbo katedroje yra parengti 47 praktikos mentoriai,  dirbantys įvairiose socialinių paslaugų institucijose Kauno regione (žr. į praktinis mokymas). Studentams rekomenduojama atlikti profesinės veiklos praktikas tose institucijos, kuriose dirba socialiniai darbuotojai, turintys mentoriaus kompetencijas ir vadovaujantys studentams praktikos vietose.

Mokymų metu dalyviai analizuoja praktikos mentoriaus vaidmenis, funkcijas, komandinio darbo principais taikomais profesinėje veikloje, studentų praktinių pasiekimų realioje darbinėje veikloje vertinimo ypatumais ir kt.

„Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo studentų profesinės veiklos praktikoje“ programos trukmė – 40 val.

Dalyviams, išklausiusiems kursą ir atlikusiems savarankiško darbo užduotis, išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

renginys

 

 

KURSAI JONAVOS SPC

 


Nuo 2009 m. Kauno kolegijos Socialinio darbo katedra bendradarbiauja su Jonavos rajono Socialinių paslaugų centru. Centrui vadovauja absolventė Valentina Bereznaja – Demidenko. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011-03-22 direktoriaus įsakymu Nr. V(4)-34 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui suteikta Metodinio centro vardas. Socialinio darbo katedros dėstytojai bendradarbiaudami su Jonavos Metodinio centro specialistais parengė kvalifikacijos tobulinimo programas:

  • Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa – „Darbo su socialinės rizikos ir atskirties grupių klientais ypatumai“ – 16 val. Programos kodas: 596870813, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie SADM 2011-05-17 Nr.V(4)-52;
  • Socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo programa – „Socialinių darbuotojų padėjėjų psichosocialinių įgūdžių ugdymas“ – 16 val. Programos kodas: 2696276280, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie SADM 2012-07-31 Nr. V(4)-59;
  • Socialinių darbuotojų padėjėjų tobulinimo kėlimo programa – „Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinių kompetencijų ugdymo programa“ – 40 val. Programos kodas: 296876740, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie SADM 2009-08-27 Nr.V(12)-180.

Kvalifikacijos tobulinimo programose skiriamas dėmesys psichosocialiniam darbuotojų paruošimui: dalyviai supažindinami su tikslinės grupės psichosocialiniais raidos ypatumais; ugdomi bendravimo ir konfliktinių situacijų valdymo įgūdžiai; supažindinama su krizių intervencija, postvencija, prevencija, perdegimo sindromo prevencija, supervizijų svarba socialiniame darbe.

 Jonavos rajono Socialinių paslaugų centras

JONAVOS SPC

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS


 

Socialinio darbo katedroje yra parengtos ir Kauno kolegijoje patvirtintos šios kvalifikacijos tobulinimo programos:

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmėval. Patvirtinta
Data Kodas
1 Konfliktai ir jų sprendimo būdai slaugytojų profesinėje veikloje 16 2012-02-02 12 SD 56
2 Darbo komandoje ir supervizijos įgūdžių ugdymo programa 16 2012-02-02 12 SD 57
3 Kūrybinių metodų taikymas socialiniame darbe su vaikais 16 2012-02-02 12 SD 58
4 Pagalba patiriantiems krizes 8 2012-02-02 (atnaujinta) 09 SD10
5 Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis 40 2012-02-02 (atnaujinta) 09 SD 12
6 Darbo su socialinės rizikos grupių klientais ypatumai (socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymo programa) 16 2012-04-26 12 SD 96
7 Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinių kompetencijų ygdymo programa 40 2012-04-25 12 SD 94
8 Probleminių situacijų sprendimo galimybės slaugytojų profesinėje veikloje 24 2008-03-04 08 SD 04
9 Hiperaktyvių vaikų ugdymas:problemos ir galimybės 6 2008-03-05 08 SD 06
10 Slaugytojų bendravimo su pacientu ir jo šeimos nariais įgūdžių ugdymas 40 2008-05-13 08 SD 07
11 Socialinė slauga ir globa 40 2008-05-21 08 SD 08

Kursų ir seminarų metu klausytojai įgyja žinių ir praktinių įgūdžių apie pagalbą asmenims, patiriantiems krizes, vietinės bendruomenės aktyvinimą, socialinį darbą su skirtingomis klientų grupėmis, dalyvauja socialinio darbo supervizijose.

 

NEFORMALIOJO MOKYMO VERTINIMAS


 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi ir savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas pažymi sisteminį procesą pripažįstant mokymosi rezultatus, įgytus už formaliojo mokymo institucijų sienų – per darbo patirtį, mokymąsi darbo vietoje, parengiamuosius kursus privačiose organizacijose, seminaruose, mokantis savarankiškai, atliekant savanorišką darbą, per veiklą bendruomenėje ir šeimoje. Šio tipo vertinimo tikslas yra nustatyti visuminius asmens mokymosi pasiekimus ir skatinti jų perkėlimą švietimo sistemoje.

Lietuvoje neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą ir pripažinimą reglamentuoja įstatymai ir teisiniai aktai. Kauno kolegijoje yra sudarytos sąlygos įvertinti ir pripažinti neformaliu ir savaiminiu būdu įgytus mokymosi pasiekimus (Kauno kolegijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarka, 2010 02 24 Nr.1-329).

Socialinio darbo katedra viena iš pirmųjų Lietuvos kolegijų sektoriuje 2010 m. pradėjo vykdyti minėtą veiklą ir studijų dalykų įskaitymą (Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo katedros neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo tvarka, 2010 09 29 Nr.M – 7). Ši veikla tęsiama ir tobulinama.

Pretendentai dalyvaudami neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimo ir studijų dalykų įskaitymo procedūroje gali:

  • sutrumpinti studijų laiką aukštojoje mokykloje, anksčiau įgytus mokymosi pasiekimus paversti kreditais;
  • sutaupyti pinigų;
  • išmokti pademonstruoti savo mokymosi pasiekimus;
  • įgyti socialinio darbo profesinio bakalauro diplomą.

Dalyvavę neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimo ir studijų dalykų įskaitymo  procedūroje, toliau gali tęsti studijas Socialinio darbo studijų programos dalies studijose ir įgyja socialinio darbo profesinio bakalauro diplomą.

Neformaliojo mokymo vertinimas

 

Neformaliojo mokymo vertinimas