PARAMA STUDENTAMS

Socialinio darbo studijų programos studentams yra teikiama ilgalaikė, pastovi ir nuosekli akademinė ir neakademinė parama.

AKADEMINĖ PARAMA STUDENTAMS:


Įvadas į studijas. Pirmo kurso studentams suteikiama informacija apie studijų procesą, vertinimo sistemą ir metodus, studijų programos rezultatus, galimą gauti paramą, galimybes dalyvauti studentų atstovybėse. Visa informacija yra pateikiama Socialinio darbo katedros internetiniame tinklapyje.

Informavimas ir konsultavimas. Aktuali informacija pateikiama katedros informaciniuose stenduose, Socialinio darbo katedros internetiniame tinklapyje, kiekvienos akademinės grupės el. pašte, kiekvienam studentui individualiai go.kauko.lt sistemoje ir Moodle aplinkoje. Katedroje yra vykdomos dviejų tipų konsultacijos: gilinamosios ir išlyginamosios. Dėstytojai konsultuoja individualiu, grupiniu, srautiniu ir nuotoliniu būdais.

Bibliotekos paslaugos. Kolegijos biblioteka kaupia specializuotą literatūrą tradicine ir skaitmenine formomis. Studentai naudojasi savarankiškų studijų centro teikiamomis paslaugomis, kur gali nemokamai naudotis šiomis duomenų bazėmis: Ebsco publishing, Oxford referente Online: Premium Collection bei Science Online. Jie turi galimybę nemokamai naudotis internetu katedroje, bibliotekose bei bendrabutyje.

Nuotolinės studijos. Nuotolinėms studijoms realizuoti Kolegijoje veikia Moodle aplinka, kurioje Katedros dėstytojai parengė ir patalpino 18 studijų dalykų. Dėstytojai pateikia nuorodas į atviras virtualias mokymosi aplinkas. Nuotolinės studijos didina studijų prieinamumą, sudaro sąlygas studijuoti studentams, turintiems specialiųjų poreikių, studentams išvykusiems dalinėms studijoms į užsienį, taip praplėsdami savarankiško mokymosi galimybes.

Karjeros projektavimas. KK yra Karjeros centras, kuris yra atsakingas už studentų karjeros valdymą, absolventų karjeros stebėsenos  sistemos kūrimą ir įgyvendinimą instituciniu lygmeniu. Nuo 2010 m. KK yra įgyvendinamas valstybės projektas, kurio metu jau pradėta konstruoti bei diegti Karjeros valdymo informacinė sistema.

Užsienio šalių studentai. Katedroje užsienio studentai integruojami į akademines grupes, dalyvauja grupiniuose pristatymuose, aptarimuose, dalijasi savo asmenine patirtimi, atlieka profesinės veiklos praktiką. Teorines žinias gilina individualiai konsultacijų su dėstytojais metu, naudodami literatūrą užsienio kalba. Individualus ir grupinis užsieniečių studentų mokymasis vyksta anglų kalba. Siekiant užsienio studentus integruoti į katedros bendruomenę, jiems yra skiriami studentai – kuratoriai.

 

NEAKADEMINĖ PARAMA STUDENTAMS:  


Psichologinis konsultavimas. Profesionalios psichologinės pagalbos teikimas šalyje yra reglamentuotas įstatymais, todėl katedros dėstytojai, esant reikalui, studentams pataria, kur kreiptis reikiamos pagalbos.

Studentų apgyvendinimas. Galimybė gyventi kolegijos bendrabutyje suteikiama nuolatinių studijų pirmo kurso studentams, iš kitų šalių atvykusiems studentams bei studentams iš socialiai pažeidžiamų šeimų, tolimesnių šalies regionų.

Finansinė parama. Šią paramą studentams sudaro: KK skiriamos skatinamosios ir vienkartinės stipendijos,. galimybės įmokas už studijas mokėti dalimis arba mažinti įmokas už studijas ir užimti valstybės finansuojamas vietas. Valstybinis studijų fondas taip pat skiria ir administruoja valstybės remiamas paskolas, socialines stipendijas, studijų stipendijas, paramą užsienio lietuviams, studijų kainos kompensavimą, studijų krepšelio grąžinimą, tikslines išmokas studentų su negalia studijoms.  

Bendruomeniškumo plėtojimas. Katedroje organizuojami kasmetiniai tradiciniai renginiai, skirti socialinio darbo studentams: socialinio darbuotojo diena, socialinio darbo studentų studijavusių užsienyje patirties sklaida, socialinio darbo absolventų pasidalinimai savo patirtimi, svečių iš užsienio paskaitos, labdaringos akcijos, šventinės vakaronės, tarptautinė studentų diena, sporto ir sveikatingumo diena, studentų ir dėstytojų renginiai mokyklose ir kt. Visi vykę renginiai skelbiami KK internetiniame leidinyje „Siena“. Studentų kūrybinių meninių gebėjimų ugdymui veikia choras, dramos studija, tautinių šokių kolektyvas, įvairios sporto šakų sekcijos, kuriose socialinio darbo studentai taip pat dalyvauja.

Studentų sveikatingumo skatinimas. Kiekvienais metais rudens semestre studentams organizuojama sveikatingumo diena, kurioje dalyvauja pirmų kursų studentai, jų kuratoriai, katedrų vedėjai ir dėstytojai. Pirmo ir antro kurso studentams vyksta fizinio aktyvumo užsiėmimai, sporto būreliai, dviračių žygiai ir kiti renginiai. Sveikos gyvensenos ugdymui studentams siūlomi laisvai pasirenkamieji dalykai: Žmogaus ekologija, Sveikatos mokymas, Šeimos planavimas.

Parama studentams, turintiems specialiųjų poreikių. Katedroje kiekvienais metais studijuoja studentai, turintys specialiųjų poreikių. Jiems teikiama informacija dėl galimybių gauti finansinę pagalbą studijų metu, rengiami individualūs studijų ir atsiskaitymo grafikai bei pritaikoma mokymo/si aplinka.

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas