SOCIALINIAI PARTNERIAI

Lietuvos ir užsienio šalių socialinių partnerių dalyvavimas Socialinio darbo studijų programos realizavimo procese yra neatsiejama studijų kokybės tobulinimo grandis, lemianti nuoseklią studijų programos kūrimo ir atnaujinimo eigą.

Socialiniai partneriai – absolventai, Alumni klubo nariai, darbdaviai, kitų aukštųjų mokyklų atstovai – yra tiesiogiai įtraukiami į Socialinio darbo studijų programos tobulinimą ir vertinimą.

Socialiniai partneriai dalyvauja studijų dalykų atestacijos metu, organizuojant ir aptariant profesinės veiklos praktikos rezultatus, atliekant užsakomuosius profesinės veiklos tyrimus, darbo rinkos poreikių tyrimus, rengiant mokslinius straipsnius, pravedant kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Kai kurie socialiniai partneriai yra tiesiogiai susiję su studijų programos realizavimu ir tobulinimu: dėsto studijų dalykus, vadovauja baigiamiesiems darbams ir juos recenzuoja, vadovauja profesinės veiklos praktikoms, dirba kvalifikavimo komisijoje.

Socialiniai partneriai taip pat dalyvauja Socialinio darbo studijų programos komiteto veikloje ir tiesiogiai daro įtaką studijų programos turinio, dalyko dėstymo tobulinimui.

Socialiniai partneriai, kaip įstaigos praktikos vadovai bei praktikos mentoriai, vertina studentų profesinės veiklos praktikų rezultatus bei procesą, teikia siūlymus praktikų kokybei gerinti.

Kitų Lietuvos ir užsienio šalių aukštųjų mokyklų atstovai į studijų programos vertinimą ir tobulinimą daugiausia įsijungia per akademinę veiklą. Jie dalyvauja kvalifikavimo komisijos veikloje, vadovauja ir recenzuoja baigiamuosius studentų darbus, bendradarbiauja rengiant mokslines publikacijas, veda teorinius ir praktinius užsiėmimus. Dalyvaudami susitikimuose teikia siūlymus studijų programos moksliškumo plėtojimui.

Socialinio darbo katedroje  nuolat vykdomi dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių susitikimai,  kviečiami administracijos atstovai. Šie susitikimai skatina nuolatinę studijų programos vykdytojų, studentų ir socialinių partnerių sąveiką bei užtikrina patikimą grįžtamąjį ryšį.

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas