Studijų planas (nuolatinės studijos)

 Studijų programa: Socialinis darbas

 • Mokymo institucija: Kauno kolegija
 • Studijų forma: Nuolatinė forma (3 metai)
 • Studijų sritis: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis: Socialinis darbas
 • Valstybinis kodas: 653L50006

Socialinio darbo studijų programos paskirtis – rengti socialinius darbuotojus, integruojant įvairius socialinio darbo modelius bei taikant reflektyvų mokymą studijų procese, gebančius veikti įvairiose socialinio darbo profesinės veiklos srityse šalies ir tarptautinėje darbo rinkoje.

Socialinio darbo studijų programos tikslas – parengti socialinio darbo specialistus, gebančius kūrybingai ir kritiškai mąstant spręsti socialines problemas bei įgalinti įvairių grupių klientus sudėtingoje besikeičiančioje aplinkoje, savarankiškai ir bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais siekti teigiamų socialinių pokyčių asmens ir visuomenės gyvenimui.

Socialinio darbo studijų programos studijų rezultatai:

 1. Įvertinti informaciją apie socialinės paramos poreikį įvairių visuomenės grupių nariams;
 2. Projektuoti socialinės paramos modelį parenkant tinkamus socialinio darbo metodus siekiant kliento ir jo aplinkos pokyčio;
 3. Sudaryti socialinio darbo veiksmų planą skirtingų klientų grupių socialinių problemų sprendimui;
 4. Taikyti socialinio darbo metodus skirtingų grupių klientams socialinėms problemoms spręsti;
 5. Telkti materialiuosius ir nematerialiuosius išteklius socialinėms problemoms spręsti skirtingų socialinių grupių klientams;
 6. Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įgalinant skirtingų socialinių grupių klientus;
 7. Bendradarbiauti su skirtingų grupių klientais ir  jų aplinkomis bei socialiniais partneriais, siekiant socialinių problemų padarinių prevencijos;
 8. Analizuoti teiktų bendrųjų ir specialiųjų  socialinių paslaugų tinkamumą ir prieinamumą skirtingų socialinių grupių klientams;
 9. Įvertinti skirtingų socialinių grupių klientams teikiamos socialinės paramos procesą ir rezultatus.

Socialinio darbo studijų programos planas: 

Eil. Nr. Studijų dalyko pavadinimas Apimtis kreditaisECTS Koordinuojantis dėstytojas

1 semestras

1. Informacinės technologijos 3 lekt. Donatas Misiūnas
2. Užsienio kalba (anglų k.)Užsienio kalba (rusų k.) 6 lekt. Aušra Budrienėdoc. dr. Algimantas Bagdonas
3. Įvadas į socialinio darbo studijas 3 lekt. Ovidijus Grincevičius
4. Profesinė kalba ir dokumentų valdymas 3 lekt. dr. Daiva Bubelienė
5. Socialinio darbo istorija ir pagrindai 5 asist. Laura Stumbraitytė
6. Teisė 5 lekt. Renata Krygerienė
7. Bendroji ir asmenybės raidos psichologija 5 lekt. Dainė Krasuckienė
Iš viso: 30  
2 semestras
8. Sociologija ir socialinė kultūra 4 lekt. dr. Daiva Bubelienė
9. Praktinė filosofija socialiniame darbe 4 lekt. Ilona Skridlaitė
10. Socialinio darbo teorijos ir metodai 6 lekt. Aušra Kavaliauskienė
11. Bendravimo psichologija 3 lekt. Ilona Kupčikienė
12. Socialinės paslaugos 5 asist. Laura Stumbraitytė
13. Nestacionarinis institucinis socialinis darbas (profesinės veiklos praktika) 8 lekt. Virginija Kondratavičienė
Iš viso: 30  
3 semestras
14. Socialinė apsaugos teisė ir socialinė politika 5 asist. Neringa Gudėnaitė
15. Individualus socialinis darbas 5 lekt. Ovidijus Grincevičius
16. Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje 5 lekt. Virginija Kondratavičienė
17. Specialistų komandos darbas 4 lekt. Aušra Kavaliauskienė
18. Socialinio darbo supervizija 4 lekt. Ilona Kupčikienė
19. Asocialaus elgesio psichologija 4 lekt. Ilona Kupčikienė
20. Laisvai pasirenkamasis dalykas 3
Iš viso: 30  
4 semestras
21. Socialinis darbas su grupe 4 lekt. Ovidijus Grincevičius
22. Socialinės pagalbos psichologija 4 lekt. Ilona Kupčikienė
23. Specialioji psichologija ir pedagogika 5 lekt. Virginija Kondratavičienė
24. Edukologija ir socialinė pedagogika 4 doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė
25. Stacionarinis institucinis socialinis darbas (profesinės veiklos praktika) 10 lekt. Virginija Kondratavičienė
26. Laisvai pasirenkamasis dalykas 3  
Iš viso: 30  
5 semestras
27. Socialinis darbas bendruomenėje 5 lekt. Ovidijus Grincevičius
28. Socialinis darbas su šeima 5 Lekt. Ilona Skridlaitė
29. Reabilitacija ir socialinė integracija 5 lekt. Aušra Kavaliauskienė
30. Socialinių tyrimų metodai 4 lekt. Ovidijus Grincevičius
31. Socialinė gerontologija 4 lekt. Aušra Kavaliauskienė
32. Vaiko gerovė 4 asist. Daiva Matulevičiūtė
33. Laisvai pasirenkamasis dalykas 3
Iš viso: 30  
6 semestras
34. Socialinių įstaigų administravimas 4 lekt. Dainė Krasuckienė
35. Socialinių projektų rengimas ir valdymas 5 lekt. Ilona Skridlaitė
36. Socialinis darbas su atvejais (profesinės veiklos praktika) 12 lekt. Virginija Kondratavičienė
37. Baigiamasis darbas 9 lekt. Virginija Kondratavičienė
Iš viso: 30  
Iš viso studijų programoje:     180  kreditų