Studijų planas (ištęstinės studijos)

 Studijų programa: Socialinis darbas

 • Mokymo institucija: Kauno kolegija
 • Studijų forma: Ištęstinė forma (4 metai)
 • Studijų sritis: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis: Socialinis darbas
 • Valstybinis kodas: 653L50006

Socialinio darbo studijų programos paskirtis – rengti socialinius darbuotojus, integruojant įvairius socialinio darbo modelius bei taikant reflektyvų mokymą studijų procese, gebančius veikti įvairiose socialinio darbo profesinės veiklos srityse šalies ir tarptautinėje darbo rinkoje.

Socialinio darbo studijų programos tikslas – parengti socialinio darbo specialistus, gebančius kūrybingai ir kritiškai mąstant spręsti socialines problemas bei įgalinti įvairių grupių klientus sudėtingoje besikeičiančioje aplinkoje, savarankiškai ir bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais siekti teigiamų socialinių pokyčių asmens ir visuomenės gyvenimui.

Socialinio darbo studijų programos studijų rezultatai:

 1. Įvertinti informaciją apie socialinės paramos poreikį įvairių visuomenės grupių nariams;
 2. Projektuoti socialinės paramos modelį parenkant tinkamus socialinio darbo metodus siekiant kliento ir jo aplinkos pokyčio;
 3. Sudaryti socialinio darbo veiksmų planą skirtingų klientų grupių socialinių problemų sprendimui;
 4. Taikyti socialinio darbo metodus skirtingų grupių klientams socialinėms problemoms spręsti;
 5. Telkti materialiuosius ir nematerialiuosius išteklius socialinėms problemoms spręsti skirtingų socialinių grupių klientams;
 6. Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įgalinant skirtingų socialinių grupių klientus;
 7. Bendradarbiauti su skirtingų grupių klientais ir  jų aplinkomis bei socialiniais partneriais, siekiant socialinių problemų padarinių prevencijos;
 8. Analizuoti teiktų bendrųjų ir specialiųjų  socialinių paslaugų tinkamumą ir prieinamumą skirtingų socialinių grupių klientams;
 9. Įvertinti skirtingų socialinių grupių klientams teikiamos socialinės paramos procesą ir rezultatus.

Socialinio darbo studijų programos planas: 

Eil. Nr. Studijų dalyko pavadinimas Apimtis kreditaisECTS Koordinuojantis dėstytojas
1 semestras
1. Informacinės technologijos 3 lekt. Donatas Misiūnas
2. Įvadas į socialinio darbo studijas 3 lekt. Ovidijus Grincevičius
3. Profesinė kalba ir dokumentų valdymas 3 dr. Daiva Bubelienė
4. Bendroji ir asmenybės raidos psichologija 5 lekt. Dainė Krasuckienė
5. Praktinė filosofija socialiniame darbe 4 lekt. Ilona Skridlaitė
6. Sociologija ir socialinė kultūra 4 dr. Daiva Bubelienė
Iš viso: 22  
2 semestras
7. Užsienio kalba (anglų k.)Užsienio kalba (rusų k.) 6 lekt. Aušra Budrienėdoc. dr. Algimantas Bagdonas
8. Teisė 5 lekt. Renata Krygerienė
9. Socialinio darbo istorija ir pagrindai 5 asist. Laura Stumbraitytė
10. Bendravimo psichologija 3 lekt. Ilona Kupčikienė
11. Specialistų komandos darbas 4 lekt. Aušra Kavaliauskienė
Iš viso: 23  
3 semestras
12. Socialinio darbo teorijos ir metodai 6 lekt. Aušra Kavaliauskienė
13. Socialinės paslaugos 5 asist. Laura Stumbraitytė
14. Asocialaus elgesio psichologija 4 lekt. Ilona Kupčikienė
15. Nestacionarinis institucinis socialinis darbas (profesinės veiklos praktika) 8 lekt. Virginija Kondratavičienė
Iš viso: 23  
4 semestras
16. Socialinė apsaugos teisė ir socialinė politika 5 asist. Neringa Gudėnaitė
17. Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje 5 lekt. Virginija Kondratavičienė
18. Individualus socialinis darbas 5 lekt. Ovidijus Grincevičius
19. Socialinio darbo supervizija 4 lekt. Ilona Kupčikienė
20. Laisvai pasirenkamasis dalykas 3
Iš viso: 22  
5 semestras
21. Socialinis darbas su grupe 4 lekt. Ovidijus Grincevčius
22. Socialinės pagalbos psichologija 4 lekt. Ilona Kupčikienė
23. Edukologija ir socialinė pedagogika 4 doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė
24. Stacionarinis institucinis socialinis darbas (profesinės veiklos praktika) 10 lekt. Virginija Kondratavičienė
Iš viso: 22  
6 semestras
25. Socialinis darbas bendruomenėje 5 lekt. Ovidijus Grincevičius
26. Socialinis darbas su šeima 5 lekt. Ilona Skridlaitė
27. Reabilitacija ir socialinė integracija 5 lekt. Aušra Kavaliauskienė
28. Specialioji psichologija ir pedagogika 5 lekt. Virginija Kondratavičienė
29. Laisvai pasirenkamasis dalykas 3
Iš viso: 23  
7 semestras
30. Socialinių projektų rengimas ir valdymas 5 lekt. Ilona Kupčikienė
31. Socialinių tyrimų metodai 4 lekt. Ovidijus Grincevičius
32. Socialinis darbas su atvejais (profesinės veiklos praktika) 12 lekt. Virginija Kondratavičienė
33. Laisvai pasirenkamasis dalykas 3
Iš viso: 24  
8 semestras
34. Socialinių įstaigų administravimas 4 lekt. Dainė Krasuckienė
35. Socialinė gerontologija 4 lekt. Aušra Kavaliauskienė
36. Vaiko gerovė 4 asist. Daiva Matulevičiūtė
37. Baigiamasis darbas 9 lekt. Virginija Kondratavičienė
Iš viso: 21  
Iš viso studijų programoje:         180  kreditų