STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETAS

Socialinio darbo studijų programos priežiūrą ir kokybės vertinimą vykdo Socialinio darbo studijų programos komitetas. Komiteto sudėtyje yra 7 asmenys: studentas, dėstytojai, mokslininkas, absolventai, socialiniai partneriai. Pusė Komiteto narių yra socialiniai partneriai, kurie dalyvauja realioje profesinėje veikloje. Tokia Komiteto sudėtis leidžia sujungti įvairius skirtingus požiūrius į studijų programą. Kiekvienais mokslo metais Studijų programos komiteto sudėtis pagal poreikį gali būti keičiama.

Studijų programos komiteto narių atsakomybės apibrėžtos  Studijų srities komiteto ir Studijų programos komiteto veiklos nuostatuose (Kauno kolegijos direktoriaus 2014-02-27 įsakymu Nr.1-85).

Socialinio darbo studijų programos komiteto nariai pasiskirstę atsakomybę už veiklas:

  • studentai – dalyvauja programos viešinime, teikia siūlymus dėl materialinės bazės, metodinių išteklių stiprinimo;
  • socialiniai partneriai, absolventai – dalyvauja studijų rezultatų vertinimo kvalifikavimo komisijos darbe, inicijuoja studijų dalykų ir profesinės veiklos praktikų programų atnaujinimą;
  • katedros dėstytojai – analizuoja informaciją apie studijų realizavimą, užtikrina grįžtamąjį ryšį, dalyvauja akademinio personalo formavime ir kvalifikacijos tobulinime, analizuoja specialistų poreikį darbo rinkoje, atsako už programos studijų rezultatų atitikimą darbo rinkos poreikiams;
  • mokslininkai – teikia siūlymus katedrai, dekanatui dėl programos atnaujinimo, nustato gaires taikomųjų tyrimų vykdymui.

Socialinio darbo studijų programos komiteto veikla yra labai svarbi, kadangi sujungia vidinio ir išorinio studijų programos vertinimo elementus. Savo veikloje Studijų programos komitetas atlieka įvairiapusį studijų programos kokybės vertinimą: aptaria studijų procesą, atnaujintus studijų dalykų aprašus, atsižvelgia į kitų vertinimų pasiūlymus ir teikia rekomendacijas katedros vedėjai, dekanui, Studijų srities komitetui dėl Studijų programos realizavimo, tobulinimo ir  užtikrina pastovų grįžtamąjį ryšį su realia darbo aplinka.