«

»

2016.06
15

Baigiamojo darbo „Sociokultūrinių paslaugų teikimo galimybės neįgaliųjų dienos centro bendruomenėje” pristatymas

2016 m. birželio 15 d. Ukmergės rajono Nestacionarių socialinių paslaugų centre  vyko Romualdo Komliausko (SDI 3-1) baigiamojo darbo „Sociokultūrinių paslaugų teikimo galimybės neįgaliųjų dienos centro bendruomenėje“ pristatymas.

Darbo vadovas: lekt. Aušra Kavaliauskienė.

Pristatyme dalyvavo: NSPC direktorės pavaduotoja, dvi centro socialinės darbuotojos, iš kurių viena buvusi Kauno Kolegijos absolventė Vilma Papickienė.

Baigiamojo darbo tikslas: atskleisti sociokultūrinių paslaugų teikimo galimybes neįgaliųjų dienos centro bendruomenėj

Pasirinktos temos aktualumas: Аnalizuojant neįgaliųjų situaciją šiandieninėje visuomenėje, nesunkupastebėti, jog neįgaliesiems skiriamas vis didesnis dėmesys bei aktyviai siekiama gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją. Gerinant neįgaliųjų situaciją šiandieninėje visuomenėje, vis aktualesnė tampa sociokultūrinių paslaugų infrastruktūros plėtra. Plečiant sociokultūrinių paslaugų infrastruktūrą, didžiausią indėlį suteikia bendruomenės dienos centrai. Organizuojant įvairią sociokultūrinę veiklą – pramogas, renginius, menines ar kultūrines edukacijas / terapijas reikia stengtis ne tik pasiekti, jog neįgalieji jas vykdant patirtų malonumą, bet ir tuo pačiu mažinti socialinę atskirtį. Dienos centruose teikiamos paslaugos yra efektyvios ir veiksmingos tada, kai jų klientai tampa aktyviais visuomenės nariais..                                                                                                                                     Pristatymo apibendrinimas: pristatymo metu buvo peržvelgti informantų atsakymai apie socialinio darbuotojo veiklą dienos centre, teikiant sociokultūrines paslaugas neįgaliesiems.    Аpibendrinant tyrimo duomenis nustatyta, kad dienos centro bendruomenėje neįgalieji turi visas galimybes prisidėti prie atitinkamų renginių planavimo ir organizavimo, tokiu būdu siekiama, jiems padėti jaustis lygiaverčiais dienos centro bendruomenės nariais. Dienos centro socialinis darbuotojas yra pagrindinis bendruomenės kūrimo, jos integravimo į visuomenę, atstovas, kuris taip pat atlieka daug kitų funkcijų, susijusių su neįgaliųjų meniniu/pažintiniu ugdymu bei jų problemų sprendimu. Tokių sociokultūrinių paslaugų, kuriose galėtų dalyvauti ir neįgalieji ir sveikieji, teikimas suaktyvintų bendruomenės kūrimą. Didesnę sociokultūrinių paslaugų pasiūlą neįgaliųjų dienos centro bendruomenėje apriboja finansų trūkumas, tačiau dienos centrų socialiniai darbuotojai, randa įvairių galimybių pasiūlyti ir teikti savo bendruomenės nariams įvairių sociokultūrinių paslaugų. Buvo pateiktos tyrimo įžvalgos ir rekomendacijos. Po pristatymo vyko diskusija su įstaigos personalu, kurios metu buvo sprendžiama ar rekomendacijas tikrai galima pritaikyti praktikoje su dienos centro bendruomenės nariais.

IMG_20170616_091834

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas